ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਕੌਣ ਕੀ

  Department personal list and their major details appear here. Details like name, designation, contact details, activities of personal are displayed in tabular form. Division wise multiple tables are displayed with search option.

  ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ
  HODs
  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ ਫੈਕਸ
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ Name 3Head of the Departmentxxx[at]example[dot]comRoom No. abc 01, 5th Floor, Old Secretariat, City Name, State Name- Pincode08888888888+919999999999
  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ ਫੈਕਸ
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ Name 4Senior Secretaryexample[dot]123[at]gmail[dot]comRoom No. 130 ,5th Floor, State New Secretariat, Sector-1, City Name, State Name- Pincode9999999999897878946654
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ Name 3Head of the Departmentxxx[at]example[dot]comRoom No. abc 01, 5th Floor, Old Secretariat, City Name, State Name- Pincode08888888888+919999999999
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮPrincipal Secretaryabcd[at]example[dot]comRoom No. 01 ,Wing B, Ground Floor, State Secretariat, City Name, State Name- Pincode0888888888808888888888
  ਮੰਤਰੀ
  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ ਫੈਕਸ
  ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ Name 4Senior Secretaryexample[dot]123[at]gmail[dot]comRoom No. 130 ,5th Floor, State New Secretariat, Sector-1, City Name, State Name- Pincode9999999999897878946654