ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ

  Image View

  Upcoming Event1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut…

  ਸ਼ੁਰੂ: 31/05/2018 | ਅੰਤ: 30/06/2018

  Image Name 6 Alt

  Urdu Workshop and Refresher Course

  State department had organized a workshop and refresher course for Urdu language. The workshop was attended by more than 40…

  ਸ਼ੁਰੂ: 07/07/2018 | ਅੰਤ: 06/12/2018

  Award Image

  Digital Awards

  The fifth edition of Digital Awards, will acknowledge exemplary and innovative initiatives of various government entities in the realm of…

  ਸ਼ੁਰੂ: 04/06/2019 | ਅੰਤ: 04/06/2019