ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

  ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ (ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ /ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ (ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਸੁਝਾਅ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:
  (ਡਾਕ ਪਤਾ)