ਬੰਦ ਕਰੋ

  Award1

  ਇਨਾਮ / ਸਨਮਾਨ

  This web page display the details of award received or given by the department. Award details are like the award title, description, type, provider, winner details, location, certificate and related image.

  ਅਵਾਰਡ ਵੇਰਵਾ

  ਨਾਮ: Name of the Award

  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: Name of Project for which award is received

  ਸਾਲ: 2018

  Conferred On: 01/05/2019

  ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ: ਦੇਖੋ(7 KB)

  ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ
  ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਕਿੱਤਾ ਭੂਮਿਕਾ
  1 Team Member 1 Technical Owner
  2 Team Member 2 Associate